Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem sklepu internetowego KREA sp. z o.o. przed decyzją złożenia zamówienia:

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin zawiera zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym, działającym pod adresem internetowym ptfe.pl.
2. Sklep internetowy prowadzony jest przez KREA sp. z o.o., ul. Kręta 1c, 62-030 Luboń, Nr KRS 0000164646, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy. 
3. Z regulaminem można zapoznać się poprzez kliknięcie zakładki „Regulamin Sklepu” w menu "Sklep" na stronie ptfe.pl. Kupujący może utrwalić treść Regulaminu w każdym czasie, poprzez jego wydruk lub zapis na trwałym nośniku.


II. DEFINICJE.
Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą. Klient to także konsument, jeżeli regulamin nie zawiera oddzielnych postanowień wobec Konsumenta.
Konsument -  osoba fizyczna, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
Sprzedawca - KREA sp. z o.o., ul. Kręta 1c, 62-030 Luboń, tel.61 855 20 88, email: info@krea.pl.
Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez dodanie Produktów do Koszyka.
Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży.
Produkt – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży.
Koszyk – element oprogramowania sklepu internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu.
Umowa sprzedaży – umowa zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę.
Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.


III. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ
1.Zamówienia od Klientów przyjmowane są poprzez Formularz zamówienia. Złożenie zamówienia następuje poprzez dodanie zamawianych Produktów do Koszyka, podanie danych i adresu Klienta oraz potwierdzenie zamówienia. Do momentu potwierdzenia zamówienia istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. Klienci nie będący konsumentami podają nazwę firmy oraz NIP. W celu prawidłowego wypełnienia Formularza należy kierować się wyświetlanymi komunikatami. 
2. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
3.Usługa elektroniczna Formularz zamówienia jest bezpłatna  i kończy się w momencie złożenia Zamówienia  lub z chwilą zaprzestania składania Zamówienia przez Klienta.
4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca: komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa w aktualnej wersji z włączoną możliwością  zapisu plików Cookies.
5. Reklamacje związane ze świadczeniem usługi  Formularz zamówienia należy składać w formie elektronicznej na adres : marketing@krea.pl. Ustosunkowanie się do reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od jej złożenia.


IV. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
1.Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia, zgodnie z punktem III.1.Regulaminu.
2. Do momentu otrzymania potwierdzenia od Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i przyjęcia go do realizacji, Klient może anulować zamówienie, przesyłając wiadomość e-mail na adres: marketing@krea.pl.
3. Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta o braku dostępności całości lub części Produktów objętych zamówieniem. W wypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem Sprzedawca wyśle Klientowi wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie, czy zamówienie ma być realizowane w pozostałej części. Klient może anulować złożone zamówienie w całości w sytuacji gdy część Produktów objętych takim zamówieniem nie jest dostępna, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres marketing@krea.pl.
4. Sprzedawca potwierdza otrzymanie Zamówienia oraz przyjęcie go do realizacji, poprzez przesłanie Klientowi  na podany przez niego adres poczty elektronicznej wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Wiadomość e-mail zawiera ilość Produktów, ich cenę, koszt i termin dostawy oraz sposób płatności. Do wiadomości Sprzedawca załącza fakturę pro – forma, z której wynikają dane do przelewu.
5. Ceny podane w sklepie  są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT). Na kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia.


V. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI
Płatność następuje przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku niewywiązania się Klienta z obowiązku zapłaty w tym terminie, Sprzedawca może odstąpić od zawartej Umowy Sprzedaży. Po bezskutecznym upływie terminu zapłaty Sprzedawca, jeśli skorzysta z prawa do odstąpienia , prześle Klientowi  na podany przez niego adres poczty elektronicznej oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 kodeksu cywilnego.


VI. KOSZT, SPOSOBY I TERMINY DOSTAWY
1. Dostawa Produktów jest dostępna na terytorium Polski.
2. Dostawa Produktów jest odpłatna, a jej koszty są wskazane w trakcie składania zamówienia.
3. Dostawa odbywa się przesyłką kurierską.
4. Do przesyłki załączana jest faktura VAT.
5.Termin dostawy wynosi 3 Dni robocze i biegnie od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
6. Z chwilą wydania przewoźnikowi, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Produktu Konsumentowi.


VII. RĘKOJMIA
1.Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkty wolne od wad.
2. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu rękojmi regulują przepisy kodeksu cywilnego, w szczególności art.556-576.
3. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może:
A. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
B. Żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji rodzaju wady i daty jej wystąpienia, danych Klienta oraz żądań Klienta w związku z wadą Produktu. 
5. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od jej złożenia. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
6.Produkty, odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w pkt I. 2  niniejszego Regulaminu. W przypadku Klienta, będącego Konsumentem oraz osób, o których mowa w pkt.VIII.6 Regulaminu, koszt dostarczenia produktu ponosi Sprzedawca.


VIII.ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA 
1. Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty odebrania przesyłki.
2. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy, określony  w pkt I. 2  niniejszego Regulaminu lub w formie elektronicznej na adres: marketing@krea.pl.  Przykładowy wzór odstąpienia od umowy wraz z pouczeniem zawarty jest w Ustawie o prawach konsumenta (tekst jednolity :  Dz.U. 2020 poz. 287 ) i jest dostępny pod linkiem: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000287/O/D20200287.pdf lub po kliknięciu na link:

Instrukcja odstąpienia od umowy wraz z pouczeniem.
3. W przypadku przesłania oświadczenia drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi  na podany adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
4. Skutki odstąpienia od Umowy:
A. Umowę uważa się za niezawartą.
B. Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
C. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiej  samej metody płatności, jakiej użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
D. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w pkt I.2 regulaminu, niezwłocznie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
E. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b.  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
6. Przepisy dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy umowa taka nie ma dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z działalności, określonej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38a Ustawy o prawach konsumenta).


IX. UMOWY Z PRZEDSIĘBIORCAMI
1.Odpowiedzialość Sprzedawcy wobec Klienta niebędącego Konsumentem oraz niebędącego osobą, o której mowa w pkt VIII.6 Regulaminu, bez względu na jej podstawę prawną jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy i nie obejmuje utraconych korzyści oraz odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie.
2. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Klientem, niebędącym Konsumentem oraz niebędącym osobą, o której mowa w pkt VIII.6 Regulaminu, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla Siedziby Sprzedawcy.


X.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1 .Administratorem danych osobowych Klientów jest KREA sp. z o.o. , ul. Kręta 1c, 62-030 Luboń, tel. 61 855 20 88, e-mail: info@krea.pl.  W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacji praw z tym związanych można skontaktować się z Administratorem danych osobowych pocztą tradycyjną na podany wyżej adres lub drogą elektroniczną na adres e-mail: info@krea.pl.
2. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności.


XI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być m.in. rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz organizacje społeczne, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Odpowiednia informacja na temat możliwości uzyskania pomocy jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
2.W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1740), Ustawy o prawach konsumenta ( tekst jednolity:  Dz.U. 2020 poz. 287 ) i Ustawy  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 344).
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: 
a. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną przez sklep internetowy, w tym wprowadzenie nowych usług;
b. zmiana warunków zawierania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez sklep internetowy;
c. zmiany przepisów prawa, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
Sprzedawca zamieści informację o zmianie Regulaminu bezpośrednio na stronie ptfe.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2021 r.

Regulamin sklepu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. pl
  2. en
PTFE - import i dystrybucja tworzyw

Skontaktuj się z nami:

KREA Sp. z o.o.

 

ul. Kręta 1c

62-030 Luboń k/ Poznania

tel. 61 855 20 88

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia innych stron naszej firmy:

 

krea.pl

aerozol.eu

pisanka.eu